Foto Foto Foto Foto Obec-kostel

Poskytování informací

Poskytování informací, příjem podání

 

Důvod a způsob založení

 

Obec Ostřetín má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č.128/2000 Sb.o obcích, v plném znění.

 

Příjem žádostí a podání

 

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena
  • jaká konkrétní informace je požadována
  • kdo žádost podává

 

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

Lhůty pro vyřízeni žádosti

 

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti

- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§14odst.3 písm.b) zákona)- do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona)- do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§16, odst. 2 zákona)- do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu o předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§14, odst.3, písm. a) zákona)- do 30 dnů od doručení výzvy.

 

Příjem a vyřízení odvolání

 

Způsob odvolání a jeho obsah:

 

  • odvolání se podává písemně, doporučeně na adresu obecního úřadu
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele

O odvolání rozhoduje:

 

  • obecní zastupitelstvo – jedná – li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,

 

  • krajský úřad – jde – li o informaci spadající do přenesené působnosti

 

 

 

 

 

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

 

Sazby za poskytování informací

 

 

Položka                                                                                                                    Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 minut)                             dle skutečně                                                                                                   vynaložených nákladů

 

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)                        dle skutečně vynaložených                                                                                                                      nákladů

 

paušál provozních nákladů (materiál, energie)                      dle skutečně vynaložených                                                                                                                      nákladů

 

ostatní náklady                                                                 dle skutečně vynaložených                                                                                                                      nákladů

 

Formuláře

 

  • Žádost o poskytování informací – viz Formulář pro podání žádosti

 

Výroční zpráva o poskytování informací

 

  • výroční zprávy jsou zveřejněny na úřední desce
  • poskytnuté informace jsou zveřejněny na úřední desce